Privacybeleid

PRIVACYBELEID Protestantse Uitvaartvereniging Leimuiden Rijnsaterwoude e.o.

Dit Privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Uitvaartvereniging Leimuiden
Rijnsaterwoude e.o. (statutaire naam Protestantse Uitvaartvereniging Leimuiden Rijnsaterwoude en
omstreken) verwerkt van haar leden, deelnemers of andere geïnteresseerden.

Indien u lid wordt van Uitvaartvereniging Leimuiden Rijnsaterwoude e.o., of om een andere reden
persoonsgegevens aan de Protestantse Uitvaartvereniging Leimuiden Rijnsaterwoude en omstreken verstrekt,
geeft u uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit privacy beleid te verwerken.
Wij adviseren u om het privacy beleid door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

 1. Verantwoordelijke
  Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Secretariaat Uitvaartvereniging
  Leimuiden Rijnsaterwoude e.o., p/a Molenkade 15, 2451 CW Leimuiden, KvK: 52524051
  De functionaris ledenbeheer is bereikbaar via: ledenadm@uitvaartverenigingleimuideneo.nl
  De functionaris financiële zaken is bereikbaar via: penningmeester@uitvaartverenigingleimuideneo.nl
 2. Welke gegevens verwerkt Uitvaartvereniging Leimuiden Rijnsaterwoude e.o. en voor welk doel
  2.1 In het kader van het lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
  a) voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht
  b) Adresgegevens eventueel postadres
  c) Telefoonnummer(s), e-mailadres(sen)
  2.2 De Uitvaartvereniging Leimuiden Rijnsaterwoude e.o. verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
  a) uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het
  lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan voor de verstrekking van de door u
  aangevraagde informatie of het afhandelen van de van u verkregen informatie,
  b) uw naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en
  informatie over diensten en activiteiten van de Uitvaartvereniging Leimuiden Rijnsaterwoude e.o. ,
  c) je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, van het lidmaatschapsgeld, of
  afgenomen diensten, af te wikkelen.
  2.3 Uw naam, mailadres en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na beëindiging lidmaatschap bewaard.
  E-mail berichtgeving:
  De Uitvaartvereniging Leimuiden Rijnsaterwoude e.o. gebruikt uw naam en e-mailadres om de e-mail nieuwsbrief te
  sturen met informatiediensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van de Vereniging.
  Afmelding voor deze mailing is te allen tijde mogelijk: Stuur een mail naar secr@uitvaartverenigingleimuideneo.nl
 3. Bewaartermijnen
  De Uitvaartvereniging Leimuiden Rijnsaterwoude e.o. verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende
  de duur van uw lidmaatschap en tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden
  de persoonsgegevens vernietigd.
 4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
  4.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft de Uitvaartvereniging Leimuiden Rijnsaterwoude e.o.
  passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
  4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de Uitvaartvereniging Leimuiden Rijnsaterwoude
  e.o. gebruik van diensten van derden, de zogenoemde verwerker. Met de verwerker hebben wij een
  verwerkersovereenkomst.
  4.3 Uitvaartvereniging Leimuiden Rijnsaterwoude e.o. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en
  neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
  openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet
  goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze functionaris
  ledenbeheer of functionaris financiële zaken via ledenadm@uitvaartverenigingleimuideneo.nl.
 5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
  5.1 Via de ledenadministratie van de Uitvaartvereniging Leimuiden Rijnsaterwoude e.o. kunt u een verzoek
  indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De
  Uitvaartvereniging Leimuiden Rijnsaterwoude e.o. zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen
  een maand na ontvangst hierover informeren
  5.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in
  artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.
  5.3 Indien u klachten heeft over de wijze waarop de Uitvaartvereniging Leimuiden Rijnsaterwoude e.o. uw
  persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de functionaris
  gegevensbescherming, dit is de ledenadministrateur van de verenging:
  ledenadm@uitvaartverenigingleimuideneo.nl
  5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacy beleid kunnen worden gericht aan onze
  ledenadministratie: ledenadm@uitvaartverenigingleimuideneo.nl
 6. Wijzigingen
  Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij
  adviseren u om regelmatig het privacy beleid te bekijken.